Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   RODO

   FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   Informacja na temat polityki przetwarzania danych

   Administrator: Firma Cateringowa ……………………………………………………………………………………….

   Konto Użytkownika: indywidualne konto w obiado.pl, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.

   Obiado.pl: aplikacja internetowa, dostępna w domenie obiado.pl, prowadzona przez firmę MANDALA VENTURES P. S. A. z siedzibą pod adresem: Pl. Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław wpisaną do KRS o numerze KRS 0001013861, NIP 8971916881


   Rejestracja: czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w obiado.pl i akceptacji Regulaminu, umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień, dostęp do historii zamówień, powiadomień, raportów.

   Umowa: umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Cateringową, (zwaną dalej Administratorem) której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków lub napojów, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Firmę Cateringową w ofertach dostępnych za pośrednictwem obiado.pl.

   Użytkownik: osoba posiadająca konto w obiado.pl i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

   Zamówienie: usługa polegająca na zgłoszeniu Firmie Cateringowej chęci nabycia oferowanych przez nią produktów i usług.

   Administratorem danych osobowych na potrzeby świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie obiado.pl jest firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowana przez …………………………………………………………………………………………………….
   Administrator oświadcza, że zbierane dane są niezbędne w celu Rejestracji Konta Użytkownika, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości Rejestracji Konta Użytkownika w obiado.pl, złożenia Zamówienia i korzystania z funkcjonalności serwisu obiado.pl.
   W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych; bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom i dostawcom (w związku z realizacją zamówienia).
   Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
   Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
   Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
   Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie wycofania zgody należy przesłać na adres e-mail…………………………. spod adresu, którego zgoda dotyczy.
   Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

   Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – firmę………………………………….………………………………………………reprezentowaną przez……………………………………………………………………………………………………………………………………….

   niezbędnych w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie obiado.pl, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).

   ……………………….………………….……………….

   Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę