RODO

  FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Informacja na temat polityki przetwarzania danych

  Administrator: Firma Cateringowa ……………………………………………………………………………………….

  Konto Użytkownika: indywidualne konto w obiado.pl, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.

  Obiado.pl: aplikacja webowa, dostępna w domenie obiado.pl, prowadzona przez firmę Softnetic sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Podhalańska 1 / 7, 54-032 Wrocław wpisaną do KRS o numerze KRS 0000875779, NIP 8943162275


  Rejestracja: czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w obiado.pl i akceptacji Regulaminu, umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień, dostęp do historii zamówień, powiadomień, raportów.

  Umowa: umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Cateringową, (zwaną dalej Administratorem) której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków lub napojów, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Firmę Cateringową w ofertach dostępnych za pośrednictwem obiado.pl. 

  Użytkownik: osoba posiadająca konto w obiado.pl i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  Zamówienie: usługa polegająca na zgłoszeniu Firmie Cateringowej chęci nabycia oferowanych przez nią produktów i usług.

  1. Administratorem danych osobowych na potrzeby świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie obiado.pl jest firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowana przez …………………………………………………………………………………………………….
  2. Administrator oświadcza, że zbierane dane są niezbędne w celu Rejestracji Konta Użytkownika, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości Rejestracji Konta Użytkownika w obiado.pl, złożenia Zamówienia i korzystania z funkcjonalności serwisu obiado.pl.
  3. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych; bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom i dostawcom (w związku z realizacją zamówienia).
  4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie wycofania zgody należy przesłać na adres e-mail…………………………. spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – firmę………………………………….………………………………………………reprezentowaną przez……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  niezbędnych w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie obiado.pl, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).

  ……………………….………………….……………….

  Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę