Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Heleny Marusarzówny | Gdańsk

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin Zupitto

   REGULAMIN

   świadczenia usług dla Użytkowników przez Agnieszkę Majksner – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Majksner (646-129-35-46) przez Portal Obiado.pl.

   1. Postanowienia ogólne;
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz warunki świadczenia usług przez Dostawcę.
   2. Właścicielem Portalu jest MANDALA VENTURES P. S. A. , Adres: Plac Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław, KRS: 0001013861, NIP: 8971916881, REGON: 524242170
   3. W celu korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, umożliwiającego przeprowadzenie poprawnego procesu rejestracji Użytkownika.
   4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na Portalu https://obiado.pl

    oraz https://zupitto.obiado.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnym momencie.

   1. Definicje stosowane w Regulaminie;
   1. Portal – oznacza  Portal  on-line  prowadzony  przez MANDALA VENTURES P. S. A. w języku polskim lub innych wersjach językowych, poprzez który dokonywane są transakcje sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Dostawcą usług, przy wykorzystaniu usług dodatkowych, w szczególności dotyczących obsługi płatności on-line.
   2. MANDALA VENTURES P. S. A. lub Właściciel – oznacza spółkę MANDALA VENTURES P. S. A. , Adres: Plac Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław, KRS: 0001013861, NIP: 8971916881, REGON: 524242170, będącą Właścicielem Portalu,
   3. kontakt: bok@obiado.pl
   4. Konto – konto, gdzie gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywnościach w ramach Portalu, prowadzone dla Użytkownika, umożliwiające

   między innymi dokonanie zamówień, płatności, zakupu usług oferowanych przez Dostawcę.

   1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z portalu, która w ramach Portalu dokonuje lub dokonała usług oferowanych przez Dostawcę, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
   2. Operator Płatności On-line – Tpay.
   3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
   4. Dostawca – oznacza przedsiębiorcę Agnieszkę Majksner prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą Agnieszka Majksner, Al. 29 Listopada 166, 31 –  236 Kraków (NIP: 646-129-35-46), oferującą Użytkownikom usługi w ramach własnej oferty handlowej, za pośrednictwem Portalu obiado.pl
   5. Konsument lub Zamawiający – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   1. Ogólne warunki zamawiania posiłków;
   1.  Dokonując rejestracji Konsument akceptuje wybrane miejsce dostawy i realizacji usługi. 
   2. Płatności za posiłki przyjmowane są w dwóch formach, dostępnych po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Aplikacji:
    1. płatność online;
    2. przelew bankowy, (środki przelane przelewem tradycyjnym księgowane  są  w  terminie  do  2  dni  roboczych).
   3. W przypadku potrzeby skorzystania z innej formy płatności należy skontaktować

   się bezpośrednio z Dostawcą.

   1. Akceptując Regulamin Użytkownik jednocześnie zawiera umowę z Dostawcą o treści

   UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH

   zawarta między zarejestrowanym użytkownikiem systemu obiado.pl zwanym w dalszej części umowy Usługobiorcą a firmą: Agnieszka Majksner (NIP: 646-129-35-46) zwanym w dalszej części umowy  Usługodawcą  o  następującej treści:

   § 1

   PRZEDMIOT UMOWY

   Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu zamówionych posiłków wg jadłospisu udostępnionego w aplikacji Obiado.pl przez Usługodawcę dla wybranego miejsca dostawy.

   § 2

   ZASADY WYKONANIA USŁUGI

   1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy, konto w aplikacji obiado.pl, służące do zamawiania i uiszczania opłat za usługi cateringowe świadczone przez Usługodawcę.
   2. Usługobiorca składa zamówienie poprzez konto w aplikacji obiado.pl: godziny zamawiania posiłków są widoczne w aplikacji pod kalendarzem.
   3. Jadłospis na  każdy  kolejny  tydzień  będzie  umieszczany  przez  Usługodawcę w aplikacji do piątku poprzedzającego tydzień na który mają być zamawiane posiłki do godziny 18:00. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie oraz do jego uzupełniania.
   4. Domówienie posiłku po wyznaczonej godzinie możliwe jest jedynie za opłatą

   2 zł. brutto (słownie: dwa złote 00/100) za każdy domówiony posiłek, wyłącznie telefonicznie na numer telefonu: 733 433 056.

   1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole Usługobiorca może odwołać swoje zamówienie do określonej godziny, która jest widoczna pod kalendarzem w aplikacji Obiado.pl, wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. Po tym czasie system nie przyjmuje już korekt i nie ma możliwości anulowania zamówienia. 
   2. Usługodawca  nie  odpowiada  za  błędnie  złożone  zamówienia.  Usługobiorca z własnej inicjatywy musi zadbać o poprawność złożonego zamówienia.
   3. Posiłki Usługodawca dostarczać będzie własnym transportem dopuszczonym do przewożenia posiłków przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

   Epidemiologiczną w Krakowie. Posiłki będą umieszczone w specjalnie przeznaczonych do tego celu opakowaniach, utrzymujących odpowiednią temperaturę oraz jakość przewożonych potraw.

   1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków z następujących diet: podstawowa, wegetariańska. Możliwość przygotowania innych diet musi zostać potwierdzona indywidualnie przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie stosownego formularza dostarczonego do wypełnienia do sekretariatu szkoły i dostarczonego do Usługodawcy w oryginale.
   1. Usługobiorca  kontaktuje  się  z  Usługodawcą  poprzez  aplikację

   obiado.pl. lub telefonicznie: 733 433 056.

   1. Usługodawca   zobowiązany    jest    do    przygotowania    posiłków    zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami żywienia dzieci i młodzieży, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnych z normami HACCP.
   2. Usługodawca  zobowiązuje   się   do   przygotowywania   posiłków   zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a  tym  w  szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U.2022.2132), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26  lipca  2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego u dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 1154) oraz normami na składniki pokarmowe i produkty odżywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
   3. Usługodawca jest zobowiązany do przechowywania próbek pokarmowych przygotowywanych i dostarczanych każdego dnia posiłków przez okres

   48 godzin z oznaczeniem daty pobrania próbki.

   1. Usługodawca dostarczać będzie własną, czystą zastawę porcelanową – talerze, miski, szklanki oraz sztućce, komplet dla każdej osoby z zamówionym posiłkiem w danym dniu. Do kompletu czystych naczyń dołączane będą także niezbędne sztućce do samodzielnego nakładania jedzenia przywożonego w opakowaniach zbiorczych.
   2. Porcjowanie i wydawanie posiłków odbywa się we własnym zakresie szkoły.
   3. Usługodawca zobowiązuje się do odbioru brudnych naczyń po posiłkach w tym samym dniu. Odbierze je wraz z resztkami pokonsumpcyjnymi.
   4. W aplikacji zablokowane dla zamówień są dni, w których szkoła lub Usługodawca nie pracują i w których posiłki nie będą dostarczane z pominięciem sobót i niedziel, w których to dniach szkoła jest nieczynna.

   § 3

   WYNAGRODZENIE

   1. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia, Usługodawca pobierze od Usługobiorcy wynagrodzenie, które jest widoczne w zakładce cennik po zalogowaniu do aplikacji:
   https://zupitto.obiado.pl
   1. Płatność będzie następować w formie przedpłaty.
   2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na koncie Użytkownika lub za pomocą przelewu natychmiastowego w ramach współpracy z operatorem Tpay.
   3. Brak opłaty za catering (tzn. brak środków na koncie Użytkownika) skutkuje wstrzymaniem dostaw posiłków dla Usługobiorcy.
   4. Usługodawca zastrzega możliwość podniesienia cen w trakcie trwania umowy z uwagi na labilną kondycję gospodarczą w naszym kraju, galopująco rosnące ceny zarówno surowców jak i: kosztów pracy, mediów,  paliwa,  a  także rosnącą inflację. O podwyżce, jeśli miałaby takowa nastąpić, Usługodawca powiadomi pisemnie via mail przedstawiciela szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem. Podwyżka cen obowiązywać będzie od 1-go dnia miesiąca następującego po informacji o podwyżce.
   5. Cena może zostać podniesiona o wartość 15%.

   § 4

   CZAS TRWANIA UMOWY

   1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu zarejestrowania konta przez Użytkownika.
   2. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
   3. W razie wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, środki pozostające na koncie w aplikacji będą zwracana na wskazane w aplikacji numery kont po potrąceniu 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100 gr) w ramach opłaty manipulacyjnej związanej z rozliczeniem i zamknięciem konta.
   4. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron bez zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia Usługodawcy przysługują środki pieniężne zgromadzone na koncie na dzień składania wypowiedzenia.
   5. W razie wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia , tj. wypowiedzenie przypada na koniec czerwca, środki pozostające na koncie w aplikacji będą zwracane na wskazane w aplikacji numery kont we wrześniu (po okresie wakacyjnym) po potrąceniu 5  zł (słownie: pięć złotych 00/100 gr) w ramach opłaty manipulacyjnej związanej z rozliczeniem i zamknięciem konta.
   6. W  razie,  gdy  usługa  ma  nie  być  świadczona  w  dniu  niezblokowanym  zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 17 niniejszej umowy szkoła jest zobowiązana poinformować o tym fakcie Usługodawcę z najmniej 7 – mio dniowym wyprzedzeniem. W razie uchybienia tak zakreślonemu terminowi, bądź niepoinformowania  Usługodawcy,  szkoła  jest  zobowiązane   do   zapłaty   na rzecz Usługodawcy kary umownej  w  kwocie  odpowiadającej  wynagrodzeniu za dostarczone posiłki w dniu  poprzedzającym  dzień,  w  którym  usługa  nie będzie świadczona.
   7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   8. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają stosowanie przepisów art. 746 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

   § 5

   ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

   Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Wykonawcy.

   § 6

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

   1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Agnieszka Majksner jednoosobowa działalność gospodarcza.
   2. Będę przetwarzać  Pani/Pana*  dane  wyłącznie  w  celu  wykonania  umowy  o

   świadczenie usług cateringowych.

   1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
   2. Prawo do sprzeciwu.

   W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że  istnieją  ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   1. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
   2. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
   3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
    1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
    4. przenoszenia danych,
    5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   4. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić współpracę.
   5. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

   10.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

   § 7

   INNE

   Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego