Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Heleny Marusarzówny | Gdańsk

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin ZSS

   Umowa o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez

   Zespołem Szkół Salezjańskich DON BOSCO z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 45-55;
   reprezentowanym przez ks. mgr Jerzego Babiaka – Dyrektora Szkoły, zwanym dalej Szkołą

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
    polskiego.

   § 2 PRZEDMIOT UMOWY

   1. Przedmiotem umowy jest korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w ramach świadczenia usług przez
    szkołe na warunkach określonych w umowie i niniejszym regulaminie
   2. Szkoła w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i wydawanie posiłków
    na terenie jej działalności.
   3. Dzień przygotowania posiłku jest uzależniony od wcześniej złożonego zamówienia przez klienta
    (tj. nie później niż dzień poprzedzający wydanie posiłków).
   4. Posiłek jest przekazywany do rąk własnych osoby upoważnionej.
   5. Posiłek przeznaczony jest do spożycia tego samego dnia i nie powinien
    przekraczać on wyznaczonego czasu spożycia. Jeśli nie są spożywane na miejscu powinny być przechowywane w
    warunkach chłodniczych.
   6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po
    czasie innym niż wyżej podany.
   7. Posiłek składa się z zupy oraz drugiego dania.
   8. Menu sporządzane jest przez Szefa Kuchni z produktów spożywczych jak najwyższej jakości.

   § 3 CZAS TRWANIA UMOWY

   1. Rodzic deklaruje korzystanie z posiłków w szkolnej stołówce dla swoich dzieci w dniu wskazanym w osobnej umowie.
   2. Umowę zawiera się na czas określony tj. do dnia wskazanego w pkt 1 niniejszego paragrafu
    do dnia zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

   § 4 ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

   1. Rodzic zobowiązuje się do regularnego dokonywania opłat za posiłki z góry za cały miesiąc,
    nie później niż do ostatniego dnia miesiąca tj. np. za obiady we wrześniu do dnia 31 sierpnia.
   2. Wysokość opłat za konkretny miesiąc widoczna jest po zalogowaniu się aplikacji „OBIADO”, gdzie
    znajduje się opcja wnoszenia opłat za posiłki za pomocą Operatora Systemu Płatności
    Tpay.

   § 5 ZAMÓWIENIA

   1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapozna się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego
    regulaminu.
   2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę, danych osobowych w celu realizacji usługi.
   3. Szkoła przyjmuje zamówienia za pomocą serwisu Obiado.pl pod adresem www: https://salez-wroc.obiado.pl/
   4. Wydanie posiłku następuje w dniu na, który zostało złożone zamówienie.
   5. Zamówienia na wybrany dzień w serwisie Obiado.pl należy składać najpóźniej do godziny 7:50.
   6. Zgłoszenia nieprawidłowości należy wysyłać na adres mailowy:
    kontakt@obiado.pl.
   7. Potwierdzenie złożonego zamówienia otrzymywane jest drogą mailową natychmiast po jego
    złożeniu.
   8. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera szczegółowe informacje takie jak: dane
    osobowe, dane dostawcy, dane zamówienia, kwota zapłaty.
   9. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych, braku możliwości
    logowania oraz specyfikacji zamówienia bez zbędnej zwłoki, nie później niż do godziny 7:50 w dniu zamówienia.

   § 6 REALIZACJA POSIŁKÓW

   1. Dziecko otrzymuje kartę zbliżeniową (o unikalnym numerze) za pomocą której potwierdza odbiór
    posiłku w stołówce w ramach zawartej umowy. Wydanie karty następuje po podpisaniu umowy
    o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej zawartej między Rodzicem a Szkołą na dany rok szkolny.
   2. Odbiór Posiłku może nastąpić wyłącznie przy użyciu karty przypisanej do dziecka, na miejscu
    w stołówce i godzinach pracy stołówki.
   3. Posiłek może odebrać wyłącznie dziecko do którego jest przypisana dana karta.
   4. Rodzic może wyjątkowo przekazać prawo do zjedzenia posiłku (w dniu nieobecności dziecka)
    innemu dziecku, uprzednio informując o tym sekretarza szkoły. Uregulowanie należności za
    przekazany innemu dziecku posiłek rodzice regulują miedzy sobą bez udziału szkoły.
   5. Rodzic/dziecko zobowiązuje się do przechowywania karty w sposób i w miejscu uniemożliwiającym
    dostęp do nich osób trzecich.
   6. W przypadku zgubienia karty należy skontaktować się niezwłocznie z recepcją szkoły celem wydania
    nowej karty.

   § 7 ZWROTY

   1. Na podstawie zgłoszonej nieobecności ucznia, zwrotowi podlega dzienna stawka za posiłki za każdy
    prawidłowo zgłoszony dzień.
   2. Rodzic może odwołać posiłki wyłącznie poprzez:
    a) aplikację „OBIADO” (logowanie na https://salez-wroc.obiado.pl)
    b) wysyłanie SMS na numer 4301 (numer bezpłatny) z numeru telefonu rodzica widniejącego w
    systemie, wyłącznie w formie OBIAD-NIE (pisane łącznie).
    WAŻNE: Zgłoszenie nieobecności w danym dniu możliwe jest wyłącznie do godziny7:45. Po godzinie
    7:45 brak jest możliwości odwołania posiłku w tym dniu.
   3. W wypadku zmiany numeru telefonu Rodzic zobowiązuje się niezwłocznie poinformować sekretariat
    szkoły.
   4. W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka, na Rodzicu ciąży obowiązek zgłoszenia
    nieobecności zgodnie z pkt.1. Przedłużenie nieobecności dziecka nie następuje automatycznie.
    Brak informacji powoduje przygotowanie posiłku w następnych dniach, których koszt obciąża
    Rodzica.
   5. Opłata za odwołane posiłki (zgłoszone zgodnie z pkt. 2), odliczana jest w danym miesiącu
    automatycznie w dniu zgłoszenia. Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie nieobecność ucznia na
    posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
   6. Niewykorzystana przez Ucznia w danym miesiącu kalendarzowym żywienia kwota należności do
    zapłaty (pomniejszona o posiłki nieodwołane) przechodzi na kolejny miesiąc kalendarzowy żywienia
    (pomniejsza kwotę do zapłaty w kolejnym miesiącu).
    § 6 REKLAMACJE
   7. Szkoła odpowiada wobec Rodzica za wady zakupionego posiłku w zakresie określonym w ustawie
    z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późń. zm.).
   8. Szkoła jest odpowiedzialna wobec Rodzica, jeżeli sprzedany posiłek ma wadę fizyczną, gdzie wadą
    fizyczną jest niezgodność dostarczonego posiłku z umową.
   9. Rodzic ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu
    posiłku/niewydania posiłku w terminie wynikającym z umowy.
   10. Aby złożyć reklamację, Rodzic powinien skontaktować się ze Szkołą pod adres poczty elektronicznej:
    sekretariat@salez-wroc.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres
    reklamacji).
   11. Szkoła rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Rodzica
    o sposobie dalszego postępowania.

   § 8 ROZWIĄZANIE UMOWY

   1. Rozwiązanie umowy następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej złożonej
    w sekretariacie szkoły. W okresie wypowiedzenia nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności
    dziecka na okres dłuższy niż 5 dni roboczych.
   2. W razie zwłoki w uregulowaniu opłaty za posiłki, gdy zadłużenie przekracza 150 PLN Szkoła zastrzega
    sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu
    wypowiedzenia, po uprzednim telefonicznym wezwaniu Rodzica do zapłaty.
   3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.

   § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2021 r.
   2. Rodzic oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej stanowiącym zał.
    1 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
   3. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej
    umowie przez Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej
    umowy.
   4. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.
   5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
   7. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
    oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
    przez Szkołę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
    2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
    przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
    uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z
    2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
    (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Szkołę w celu przesyłania informacji handlowych, a także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od Szkoły lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
    przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
    uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z
    2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
    (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   załącznik nr 1
   Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

   1. Stołówka szkolna jest zorganizowanym przez szkołę miejscem wydawania i spożywania posiłków
    przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły przy
    zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa, zwłaszcza wymogów sanitarnych związanych
    z COVID-19.
   2. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 – do 14.30 według ustalonego grafiku, w wyznaczonej w
    czasie pandemii strefie żywienia.
   3. Zabrania się korzystania z posiłków w krótkich okresach czasowych, bądź w pojedynczych dniach.
   4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
    a) uczniowie, których Rodzic w danym roku szkolnym podpisał umowę o korzystanie z posiłków w
    stołówce szkolnej, posiadający aktywną kartę uprawniającą do odbioru posiłku w danym dniu
    (uczniom którzy nie posiadają aktywnej karty posiłki nie są wydawane),
    b) pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualnie.
   5. Warunkami do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są:
    ● podpisana przez Rodzica umowa o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej;
    ● aktywna, imienna karta zbliżeniowa (o unikalnym numerze) wydawana każdemu uczniowi
    którego Rodzic podpisał umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
   6. Brak opłaconych posiłków jak również brak imiennej karty skutkować będzie brakiem możliwości
    korzystania z posiłków w danym dniu.
   7. Utratę karty uprawniającej do odbioru posiłku należy zgłosić niezwłocznie na recepcji szkolnej.
   8. Koszt wydania każdej kolejnej karty upoważniającej do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
    wynosi 10 zł. Karta jest wydawana na Recepcji szkolnej.
   9. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść posiłku w wyznaczonych
    godzinach otrzymują go po powrocie do szkoły.
   10. Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska), którzy nie będą jedli posiłku w wyznaczonych
    godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu z wycieczki przekazuje nauczyciel, który jest
    organizatorem (wycieczki, wyjścia) do sekretariatu.
   11. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby do tego
    uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów prawnych prosimy o niewchodzenie do
    stołówki).
   12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek, teczek, tornistrów,
    plecaków poza stołówką. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
   13. Przed wejściem do stołówki należy ustawiać się w kolejce i kulturalnie oczekiwać na wejście.
   14. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się cicho i kulturalnie: nie prowadzą
    głośnych rozmów, przemieszczają się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać, przepychać się
    w kolejce, podchodzić do innych stolików).
   15. Nadzór nad uczniami podczas spożywania posiłków sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie
    z grafikiem dyżurów. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby
    dyżurujące oraz personel stołówki.
   16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca
    innym.
   17. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
   18. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca lub Dyrektor będzie
    informował rodziców lub prawnych opiekunów.
   19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do
    korzystania z posiłków.
   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   Administratorami danych osobowych użytkowników jest:

   Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 45-55 reprezentowany przez ks. mgr Jerzego Babiaka – Dyrektora Szkoły

   Zwane dalej Administratorami.

   Kontakt z Administratorami danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@obiado.pl. Przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy elektronicznych w Witrynie lub w aplikacji Obiado.pl, Użytkownicy i Licencjobiorcy wyraźnie wyrażają zgodę na przetwarzanie takich danych przez Administratorów zgodnie z warunkami niniejszej „Polityki prywatności” oraz w celach w niej określonych. Użytkownicy i Licencjobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszą „Polityką prywatności” przed zarejestrowaniem się w Obiado.pl.Klikając przycisk „zarejestruj”, Użytkownicy i Licencjobiorcy oświadczają, że zapoznali się z niniejszą „Polityką prywatności” i wyraźnie się z nimi zgadzają.

   Aby utworzyć konto i edytować profil, podczas rejestracji Użytkownicy i Licencjobiorcy są zobowiązani podać adres e-mail, będący jednocześnie nazwą użytkownika. Ponadto, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkowników i Licencjobiorców, Administratorzy mogą gromadzić dane dotyczące ich lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej w czasie rzeczywistym ich komputera lub urządzenia przenośnego.

   Po zakończeniu procesu rejestracji wszyscy Użytkownicy i Licencjobiorcy będą mogli uzyskać dostęp do swojego profilu i jeśli uznają to za stosowne, będą mogli go uzupełniać i/lub edytować. Użytkownicy i Licencjobiorcy wyrażają zgodę na podanie prawdziwych i dokładnych danych. Ponadto ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą ponieść Administratorzy lub osoby trzecie w wyniku podania fałszywych, niedokładnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji.

   Administratorzy oświadczają, że dane osobowe Użytkowników i Licencjobiorców aplikacji Obiado.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. („RODO”). Użytkownicy są informowani, że dane osobowe podane w Witrynie lub Aplikacji będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i staną się częścią plików należących do Administratorów.

   I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

   Platforma Obiado.pl (obejmująca Witrynę i Aplikację) jest wykorzystywana zarówno przez Użytkowników, jak i Licencjobiorców Obiado.pl. Administratorzy, za pośrednictwem Obiado.pl gromadzą informacje bezpośrednio dostarczane przez Użytkowników i Licencjobiorców, jak również informacje dostarczane pośrednio poprzez korzystanie z platformy Obiado.pl.

   1. INFORMACJE DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO:

   a) Dane rejestracyjne: informacje podawane przez użytkowników przy zakładaniu konta na platformie Obiado.pl: nazwa użytkownika i adres e-mail.

   b) Informacje o profilu Użytkownika i Licencjobiorcy: informacje dodane przez Użytkowników i Licencjobiorców na platformie w celu korzystania z usług Obiado.pl, tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres dostawy/zamieszkania/firmy, numer NIP, a w przypadku stołówek lub cateringów szkolnych, także: imiona i nazwiska dzieci, numer klasy/grupy, numer karty zbliżeniowej. Użytkownicy i Licencjobiorcy mogą przeglądać i edytować dane osobowe na swoim profilu, kiedy tylko zechcą. Obiado.pl nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych Użytkowników, ale są one udostępniane licencjonowanemu dostawcy elektronicznych usług płatniczych – PayU, który otrzymuje dane bezpośrednio i przechowuje je w celu usprawnienia procesu płatności dokonanych przez Użytkowników i zarządzania nimi. Informacje te w żadnym wypadku nie są przechowywane na serwerach Obiado.pl. Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć dane dotyczące kart kredytowych powiązanych z ich kontem. Spowoduje to, że dostawca usług usunie informacje, które będą musiały zostać ponownie wprowadzone lub wybrane w celu złożenia nowych zamówień za pośrednictwem platformy. Użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać od PayU przedstawienia zasad ochrony prywatności.

   c) Dodatkowe informacje, które Użytkownicy lub Licencjobiorcy chcą udostępnić: wszelkie informacje, które Użytkownik lub Licencjobiorca mógłby przekazać Obiado.pl w innych celach, np. adres rozliczeniowy.

   d) Informacje dotyczące komunikacji z Administratorami: Administratorzy będą mieć dostęp do informacji dostarczanych przez Użytkowników i Licencjobiorców w celu rozwiązywania wszelkich problemów lub reklamacji dotyczących korzystania z platformy, czy to poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną, czy telefonicznie.

   Administratorzy muszą przetworzyć te dane w celu realizacji ustanowionego stosunku umownego. Jeżeli Użytkownik lub Licencjobiorca ich nie zapewnią, zamówione usługi mogą nie być dostępne, a Administratorzy mogą nie być w stanie ich zrealizować.

   2. INFORMACJE DOSTARCZANE POŚREDNIO:

   a) Dane wynikające z korzystania z platformy Obiado.pl: Administratorzy gromadzą dane wynikające z korzystania z platformy Obiado.pl przez Użytkowników i Licencjobiorców za każdym razem, gdy wchodzą oni z nią w interakcję.

   b) Dane w aplikacji i na urządzeniu: Administratorzy przechowują dane na urządzeniu i w aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do usług. Danymi tymi są:

   • Adres IP wykorzystywany przez każdego Użytkownika i Licencjobiorcę do łączenia się z Internetem za pomocą komputera lub telefonu komórkowego.
   • Informacje dotyczące jego komputera lub telefonu komórkowego, takie jak sposób połączenia z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki i systemu operacyjnego oraz typ urządzenia.
   • Pełna sekwencja jednolitego wskaźnika zasobu (URL), łącznie z datą i godziną.
   • Dane z konta użytkownika: informacje dotyczące zamówień składanych przez każdego Użytkownika, a także informacje zwrotne i/lub komentarze Użytkownika na temat zamówień.
   • Historia przeglądania i preferencje Użytkownika.

   c) Dane dotyczące zarządzania zdarzeniami: jeżeli użytkownik skontaktuje się z platformą Obiado.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub numeru telefonu, Administratorzy pobiorą otrzymane wiadomości w formacie używanym przez Użytkownika oraz będą mogli je wykorzystywać i przechowywać w celu zarządzania bieżącymi lub przyszłymi zdarzeniami.

   d) Dane pochodzące z plików cookie: platforma Obiado.pl używa własnych i obcych plików cookies w celu ułatwienia przeglądania przez Użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje na temat plików cookies znajdują się pod adresem https://obiado.pl/cookies/ dostępnym w dolnej zakładce strony.

   e) Dane geolokalizacyjne: pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkowników, Administratorzy mogą gromadzić dane dotyczące ich lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej w czasie rzeczywistym ich komputera lub urządzenia przenośnego.

   II. W JAKIM CELU GROMADZONE SĄ DANE?

   a) Aby umożliwić korzystanie z platformy Obiado.pl

   Administratorzy wykorzystują dane zebrane od Użytkowników w celu umożliwienia im dostępu do platformy Obiado.pl i komunikacji z nią oraz w celu świadczenia zamówionych przez nich usług poprzez ich konto na platformie Obiado.pl zgodnie z procedurą opisaną w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”. Podczas realizacji zamówienia dane te mogą być wykorzystane:

   • Przez Licencjobiorcę, w celu świadczenia usług cateringowych za pomocą platformy Obiado.pl.
   • Przez osoby trzecie świadczące usługi dostawcze na rzecz Licencjobiorcy.
   • Przez platformę płatniczą, tak aby odpowiednia kwota mogła zostać pobrana z konta Użytkownika.

   Administratorzy i Licencjobiorcy mogą wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Użytkowników do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wysyłania im wiadomości SMS związanych z funkcjonowaniem serwisu lub procesem składania zamówienia. Przetwarzanie danych opisanych powyżej jest niezbędne do wykonania Umowy Licencyjnej zawartej przez Licencjobiorców z Bitlive sp. z o.o. oraz Umowy o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Licencjobiorcami.

   b) Aby przeprowadzać promocje i przedstawiać oferty handlowe (on-line i off-line)

   Administratorzy mogą wykorzystywać technologię podmiotów zewnętrznych zintegrowaną na swojej platformie Obiado.pl w celu zbierania danych i preferencji Użytkowników i Licencjobiorców oraz wykorzystania ich w systemach zarządzania relacjami z klientem i zaawansowanych rozwiązaniach technicznych z korzyścią dla Użytkowników i Licencjobiorców. 

   Administratorzy mogą wysyłać na adresy e-mail Użytkowników i Licencjobiorców wiadomości promocyjne i/lub oferty związane z oferowaną przez siebie usługą. Administratorzy mogą mierzyć i personalizować takie reklamy zgodnie z preferencjami Użytkowników i Licencjobiorców. Aby wycofać zgodę na otrzymywanie informacji i/lub komunikatów handlowych, można w dowolnym momencie zdecydować się na „Rezygnację z subskrypcji” klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail. Przetwarzanie opisane powyżej odbywać się będzie za zgodą Użytkownika lub Licencjobiorcy, zgodnie z uzasadnionym interesem Obiado.pl dotyczącym prowadzenia działań marketingowych na rzecz Użytkowników i Licencjobiorców.

   c) Aby udostępniać dane użytkownika osobom trzecim.

   • Kiedy użytkownik wprowadza numer karty kredytowej do platformy Obiado.pl, jest on przechowywany bezpośrednio przez platformę płatniczą PayU. Takie przetwarzanie będzie mieć miejsce zawsze, kiedy będzie to niezbędne w celu realizacji Umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a Licencjobiorcą na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”.
   • Za wyraźną zgodą Użytkownika lub Licencjobiorcy Administratorzy mogą przekazać ich dane osobowe osobom trzecim powiązanym z Obiado.pl pod warunkiem, że Użytkownik lub Licencjobiorca udzielili wyraźnej, świadomej i jednoznacznej zgody na takie przekazanie i są świadomi celu przekazania i odbiorcy danych.

   III. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

   Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub Licencjobiorcy, przekazane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub Licencjobiorcę. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Licencyjnej bądź Umowy o świadczenie usług dane przetwarzane są do momentu rozwiązania umowy.

   Administratorzy mogą przechowywać dane Użytkowników i Licencjobiorców przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli użytkownik wycofa zgodę, sprzeciwi się przetwarzaniu lub jego konto na platformie zostanie anulowane, dane zostaną zablokowane, a ich przetwarzanie zostanie wstrzymane.

   IV. JAKIE PRAWA MAJĄ UŻYTKOWNICY?

   Użytkownicy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych przez Administratorów. Aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do Administratorów z żądaniem wycofania ww. zgody, w formie pisemnej na adres kontakt@obiado.pl. W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, żądanie takie powinno zawierać: nazwę użytkownika, imię i nazwisko, podpis i adres osoby, której dane dotyczą, a w stosownych przypadkach, kopię jej dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Użytkownicy akceptują i zgadzają się, że cofnięcie zgody spowoduje, że Administratorzy ani Licencjobiorcy nie będą w stanie świadczyć usług w ramach platformy Obiado.pl. Wycofanie zgody może nieść ze sobą konsekwencje wynikające z Umowy o świadczeniu usług zawartej między Licencjobiorcą a Użytkownikiem, na które Administratorzy nie mają wpływu.

   V. DO JAKICH INFORMACJI MAJĄ DOSTĘP UŻYTKOWNICY?

   Wszyscy Użytkownicy i Licencjobiorcy mają dostęp do swoich profili i mogą je uzupełniać i/lub edytować, jeżeli uznają to za stosowne.

   VI. JAK CHRONIONE SĄ DANE UŻYTKOWNIKÓW?

   Administratorzy podjęli niezbędne kroki zalecane przez Komisję Europejską i właściwy organ w celu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z charakterem przetwarzanych danych osobowych i okolicznościami ich przetwarzania w celu uniknięcia w możliwym zakresie i zawsze zgodnie z aktualnym stanem techniki ich zmiany, utraty, nieupoważnionego dostępu do nich lub ich przetwarzania. Powyżej podane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

   Niniejsza „Polityka prywatności” może ulec zmianie. Powiadomienia dotyczące istotnych zmian i modyfikacji tych dokumentów Administratorzy Obiado.pl będą przesyłać Użytkownikom i Licencjobiorcom za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający odbiór. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską wersją językową niniejszych zasad a ich tłumaczeniem, wersja polska ma charakter nadrzędny.