Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin ZSP21

   REGULAMIN KORZYSTANA Z POSIŁKÓW SZKOLNYCH ORAZ ICH ROZLICZANIA

   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 21 WE WROCŁAWIU

   I.DANE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 21 WE WROCŁAWIU:

   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21

   Ul. Kłodzka 40

   50-536 Wrocław

   NIP 899-282-57-87

   II. ZAPISY NA POSIŁKI SZKOLNE.

   1. Zapisów na posiłki szkolne na dany rok szkolny dokonuje się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia ucznia na posiłki szkolne w roku szkolnym … w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu” dostępnej na stronie internetowej szkoły i dostarczenie jej do intendenta szkoły oraz rejestracji konta w aplikacji OBIADO na stronie https://zsp21.obiado.pl/.
   2. Korzystanie przez rodziców/opiekunów prawnych z aplikacji OBIADO jest bezpłatne.
   3. Szczegółowy regulamin korzystania z aplikacji OBIADO dostępny jest na stronie: https://obiado.pl/regulamin/
   4. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: https://obiado.pl/polityka-prywatnosci/

   III. OPŁATY ZA POSIŁKI SZKOLNE.

   1. Opłata za posiłki szkolne stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej określonej Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 oraz liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
   2. Posiłki szkolne są opłacane „Z GÓRY” w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
   3. Opłat za posiłki szkolne należy dokonywać bezpłatnie za pośrednictwem płatności elektronicznej Tpay w aplikacji OBIADO na stronie https://zsp21.obiado.pl/.
   4. W wyjątkowych sytuacjach opłat za posiłki szkolne można dokonywać przelewem tradycyjnym na konto bankowe szkoły: 80 1020 5226 0000 6702 0581 4415. W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

   IV. ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW SZKOLNYCH W ZWIĄZKU Z NIEOBECNOŚCIĄ DZIECKA (m.in.: CHOROBA, UDZIAŁ W WYJŚCIACH, WYCIECZKACH SZKOLNYCH ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH).

   1. Nieobecność dziecka na posiłku szkolnym należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka poprzez aplikację OBIADO na stronie https://zsp21.obiado.pl/.
   2. Brak zgłoszenia rezygnacji z posiłku w danym dniu skutkuje naliczaniem opłaty za niewykorzystane posiłki.

    V. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW SZKOLNYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM.

   1. Rezygnację z korzystania z posiłków szkolnych w danym roku szkolnym należy zgłosić pisemnie lub drogą mailową na adres intendenta szkoły: intendent@zsp21wroclaw.pl wraz z wnioskiem o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
   2. Wraz z rezygnacją z korzystania z posiłków szkolnych w danym roku szkolnym konto w aplikacji OBIADO zostanie usunięte przez intendenta szkoły.

   VI. ZWROTY.

   1. Zwroty za niewykorzystane posiłki szkolne będą dokonane na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka złożonego u intendenta szkoły.

   VII. REKLAMACJE.

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące obiadów, jadłospisu, diet szkolnych należy zgłaszać do intendenta szkoły na adres email: intendent@zsp21wroclaw.pl lub pod numerem telefonu: 717986942 wew. 113 lub 114.
   2. Reklamacje dotyczące spraw technicznych związanych z aplikacją OBIADO oraz płatnością elektroniczną Tpay należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@obiado.pl, bok@obiado.pl lub korzystając z zakładki „Pomoc” w aplikacji OBIADO.
   3. ZAŁĄCZNIKI DO „REGULAMINU KORZYSTANA Z POSIŁKÓW SZKOLNYCH ORAZ ICH ROZLICZANIA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 21 WE WROCŁAWIU”:
   1. Karta zgłoszenia ucznia na posiłki szkolne w roku szkolnym … w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr  21 we Wrocławiu”.
   2. Regulamin korzystania z breloczków elektronicznych”.
   3. Rejestracja konta w systemie obiado.pl”
   1. USTALENIA KOŃCOWE.
   1. Wprowadzenie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu systemu OBIADO zostało uzgodnione z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 32 im. 100 – lecia Niepodległości Polski i ma na celu usprawnienie wydawania, odwoływania posiłków szkolnych w związku z nieobecnością dziecka oraz dokonywania opłat i rozliczeń dotyczących korzystania przez uczniów z posiłków szkolnych.
   2. Regulamin korzystana z posiłków szkolnych oraz ich rozliczania w Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu” wchodzi w życie z dniem 28.11.2023r.

   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

   Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40,. 50-536 Wrocław, tel. 71 7986942, e-mail: sekretariat@zsp21wroclaw.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608 294 903.
   3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody
   2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP,
   3. art. 6 ust 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   1. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty świadczące nam usługi teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usługi księgowe, audytorskie, archiwizacyjne, prawne i doradcze, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie.
   2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę (umowy – 5 lat).
   3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
   6. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.