Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin – Szwajcarka

   Usługi cateringowe / dostarczania posiłków
   Ustalenia wstępne
   Dostawcą usług cateringowych / posiłków jest SZWAJCARKA MARCIN SIKORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: Warszawa, adres: ul. Braci Załuskich 11, 01-773 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001075978, NIP: 5252984903, REGON: 527215712, o kapitale zakładowym w wysokości 1 005 000,00 PLN, reprezentowaną przez Michała Kołata – prezesa zarządu
   Dostawca usług cateringowych / posiłków oświadcza, że:
   dostarczane posiłki są przygotowywane i przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
   posiada wszystkie zezwolenia i badania niezbędne do przygotowywania, wydawania posiłków a w szczególności zgłoszenie działalności do Sanepid-u.
   wszystkie posiłki dostarczane do placówek edukacyjnych są przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia osób dorosłych lub dzieci w wieku szkolnym/przedszkolnym
   ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za przygotowywane i dostarczane posiłki. Wszelkie ewentualne roszczenia Odbiorców związane z korzystaniem posiłków będą kierowane bezpośrednio do Dostawcy usług cateringowych / posiłków.
   na żądanie Odbiorcy dokona zwrotu wszelkich nadpłaconych kwot wynikających z rozliczenia z Odbiorcą.
   Funkcjonalności Aplikacji
   Uzyskanie informacji o bieżącym i najbliższym jadłospisie.
   Złożenie zamówienia usługi oferowanej przez Dostawcę usług cateringowych / posiłków.
   Rezygnacja z posiłków.
   Karta EKI
   Odbiorca musi być wyposażony w elektroniczną kartę identyfikacyjną (EKI). Opłata jaką ponosi Odbiorca na rzecz Dostawcy Aplikacji, przy zakupie pierwszej karty na własność wynosi 0,00 zł. Karta jest przyporządkowana do Odbiorcy. W przypadku korzystania z EKI każdy Odbiorca jest zobowiązany do okazania i zeskanowania karty przed otrzymaniem posiłku. Osoba wydająca posiłek otrzyma informację o rodzaju zamówienia i rozliczeniu z Dostawcą usług cateringowych / posiłków.
   W przypadku zagubienia, zniszczenia bądź innej utraty EKI Odbiorca jest powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość mailową oraz wiadomość sms-ową wygenerowaną przez system. Nowa karta EKI zostanie dostarczona do Odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od czasu zgłoszenia braku karty przez Odbiorcę. Opłata jaką ponosi Odbiorca na rzecz Dostawcy Aplikacji, przy zakupie kolejnej karty na własność wynosi 1,00 zł i jest związana z dokonaniem zmian w Aplikacji, dostarczeniem i wydaniem kolejnej karty.
   Dostawca Aplikacji nie żąda zwrotu karty po zakończeniu jej użytkowania (zakończenie roku szkolnego, zakończenie nauki, zmiana szkoły, itp.). Karta EKI po zakupie staje się całkowitą własnością Odbiorcy.
   Odbiorca ma możliwość w każdej chwili, za pomocą Aplikacji, dostępu do pliku PDF zawierającego kod kreskowy karty EKI. Po wydruku takiego pliku PDF Odbiorca może używać go do odbioru posiłków zamiast twardej karty EKI.
   Zmiana oferty
   W przypadku, gdy możliwe jest zamawianie usług oferowanych przez Dostawcę usług cateringowych i cena za posiłki jest określona na stałe, Dostawca usług cateringowych i Dostawca Aplikacji mogą zmienić jednostkowe ceny za posiłki począwszy od rozpoczęcia kolejnego miesiąca, informując o tym Odbiorcę w formie pisemnej.
   Odbiorca może nie wyrazić zgody na stosowanie zmienionych cen. Wtedy umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego miesiąca stosowania przez Dostawcę usług cateringowych i Dostawcę Aplikacji cen dotychczasowych.
   Jadłospisy
   Do 20 dnia każdego miesiąca, Dostawca usług cateringowych / posiłków przygotowuje nową wersję jadłospisu na miesiąc kolejny. O powstaniu nowej wersji jadłospisu i konieczności wyboru posiłków na kolejny miesiąc Aplikacja każdorazowo poinformuje Odbiorcę drogą elektroniczną.
   Aktualny jadłospis jest widoczny dla Odbiorcy po wejściu do Aplikacji zakładka ZOBOWIĄZANIA.
   Ze względu na to, że Dostawca usług cateringowych / posiłków korzysta ze świeżych produktów, w przypadku, gdy wystąpią kłopoty z zaopatrzeniem w odpowiednie produkty, Dostawca usług cateringowych / posiłków może dokonywać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Zastosowane zamiennie produkty powinny gwarantować wysoką jakość posiłków oraz podobne wartości odżywcze. O zastosowanych zmianach Dostawca usług cateringowych / posiłków poinformuje Odbiorcę najpóźniej w dniu dostaw do godz. 10:00.
   Faktury VAT
   W przypadku kiedy Odbiorca wyraził chęć otrzymywania faktur VAT bez podpisu, drogą elektroniczną Aplikacja generuje i udostępnia możliwość pobrania faktury VAT za każde zamówienie usługi cateringowej dokonane u Dostawcy usług cateringowych / posiłków (o ile Dostawca usług cateringowych / posiłków zgodził się na generowanie faktur VAT poprzez Aplikację) generowana jest w chwili zatwierdzenia zamówienia przez Odbiorcę.
   Zamówienia
   Odbiorca zamawia usługi cateringowe, w szczególności posiłki w trybie miesięcznym, dokonując wyboru na każdy dzień danego miesiąca. Jeżeli nie planuje zamawiania posiłku w danym dniu, powinien użyć przycisku „BEZ POSIŁKU”.
   Złożone zamówienie staje się zobowiązaniem wiążącym dla Odbiorcy po wybraniu posiłków i naciśnięciu przycisku „Zamawiam i potwierdzam obowiązek zapłaty”.
   Rezygnacje, rozwiązanie umowy
   Odbiorca ma możliwość rezygnacji z posiłku najpóźniej w dniu dostawy, do godziny 9:00.
   Zawiadomienie o rezygnacji z posiłku odbywa się poprzez:
   zalogowanie się do Aplikacji i zgłoszenie rezygnacji na stronie głównej w części REZYGNACJE.
   wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu 789 440 135 z telefonu, którego numer został wpisany do Aplikacji przez Odbiorcę w trakcie rejestracji. Odwoływania posiłków za pomocą wiadomości SMS należy aktywować poprzez włączenie odpowiedniego modułu w zakładce „MODUŁY”. Koszt korzystania z tej funkcji to 5,00 zł miesięcznie bez względu na liczbę odwołanych posiłków. Koszt obsługi pojedynczej rezygnacji za pomocą wiadomości SMS wynosi 0,80 zł za każdą rezygnację zatwierdzoną przez Aplikację. Koszt ten ponosi Odbiorca, którego w formie utworzenia zobowiązania na w/w kwotę. Odbiorca wysyłając wiadomość SMS na wskazany powyżej numer ponosi koszt nadania zwyczajnej wiadomości SMS jaki określa taryfa operatora usług mobilnych Odbiorcy. Rezygnacja poprzez wysłanie wiadomości SMS dokonywana jest na następujących zasadach:
   Wiadomość MUSI być wysłana na numer telefonu 789 440 135 z telefonu o numerze zadeklarowanym przez Odbiorcę w Formularzu Rejestracyjnym.
   Treść wiadomości MUSI BYĆ ułożona w następującym formacie: „DD-MM-YYYY-ID”, gdzie „DD-MM-YYYY” to data posiłku jaki należy odwołać, a „ID” to numer ID Ucznia Odbiorcy, którego ma dotyczyć rezygnacja. Przykładowa treść: „25-12-2016-4389”. Pełen format i ID Ucznia wyświetlone są na stronie głównej Panelu Odbiorcy.
   Rezygnacje SMS są przyjmowane z uwzględnieniem zapisów regulujących zasady przyjmowania rezygnacji a w szczególności czas do którego Odbiorca może złożyć rezygnację.
   O możliwości odwołania posiłku decyduje godzina ODBIORU wiadomości SMS przez Aplikację. Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości SMS przez operatorów telekomunikacyjnych.
   Aplikacja każdorazowo wysyła do Odbiorcy wiadomość SMS z informacją o ewentualnych błędach lub potwierdzenie dokonania rezygnacji z podaniem daty i nazwy dnia tygodnia, w którym posiłek został odwołany.
   Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki Odbiorcy w wysyłaniu wiadomości SMS mających na celu odwołanie posiłku.
   Próby dokonania rezygnacji innymi drogami niż opisane powyżej nie będą uwzględniane.
   Odbiorca ma możliwość cofnięcia dokonanej wcześniej rezygnacji co zaskutkuje wydaniem posiłku z którego wcześniej zrezygnował. Opłata pobrana od Odbiorcy za obsługę rezygnacji SMS lub nadania wiadomości SMS nie podlega zwrotowi. Aby cofnąć rezygnację Odbiorca powinien nacisnąć przycisk „COFNIJ REZYGNACJĘ”. Przycisk jest widoczny na podsumowaniu zamówienia w opisie każdego dnia, na który dokonano wcześniej rezygnacji. Odbiorca ma możliwość cofnięcia rezygnacji w identycznym terminie jak dokonywanie rezygnacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
   Jeżeli z dowolnych powodów Odbiorca rezygnuje lub planuje znacząco zmniejszyć liczbę zamawianych posiłków – powinien o tym zawiadomić nie później niż 2 dni przed terminem dostawy.

   RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz.Urz. UE L 119, s. 1),
   informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach
   z tym związanych:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZWAJCARKA MARCIN SIKORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: Warszawa, adres: ul. Braci Załuskich 11, 01-773 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001075978, NIP: 5252984903, REGON: 527215712, o kapitale zakładowym w wysokości 1 005 000,00 PLN, reprezentowaną przez Michała Kołata – prezesa zarządu
   2. W Szwajcarka Marcin Sikorski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela
    Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Szwajcarka
    Marcin Sikorski ul. Kolektorska, nr 24, 01-692 Warszawa oraz pod adresem e-mail
    szwajcarka@szwajcarka.net
   3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie:
    a. art 6 ust. 1 lit. a),b),c),d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
    z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    b. art 9 ust. 2 lit. c) i h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
    a. zawarcia i realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) i
    d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO;
    b. zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług żywienia Pani/Pana dziecka, w tym
    w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, zgodnie
    z art. 6 ust 1 lit b i d)) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO
    c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
    podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
    zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO
    d. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem
    Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a
    także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w
    ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
    f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów
    podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
    e. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie
    uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a
    także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej
    złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji
    marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
    kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w
    dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
    dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    f. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika
    określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
    Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
    działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
    wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
    z Szwajcarka Marcin Sikorski przetwarzają dane osobowe dla których
    Administratorem jest Szwajcarka Marcin Sikorski
    c. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe i podatkowe na rzecz Administratora,
    d. dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji celu
    przetwarzania danych osobowych,
    e. podmioty obsługujące płatności na rzecz Administratora
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
    określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
    przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
    następujące uprawnienia:
   • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość
    pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
   • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas
    konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych
    wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
   • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć
    wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania
    prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy
    dane jedynie przechowywać
   • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie
    danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia
    danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są
    do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora
    lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
    władzy publicznej powierzonej administratorowi.
   • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym
    momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one
    przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes
    lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani
    do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
    rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych
    objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne
    prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
    uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy
    do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
    Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych
    narusza przepisy prawa
   1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
    której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
    charakter dobrowolny.
   2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
    Gospodarczego
    10.Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

   RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
   danych RODO, Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania
   danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZWAJCARKA MARCIN SIKORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: Warszawa, adres: ul. Braci Załuskich 11, 01-773 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001075978, NIP: 5252984903, REGON: 527215712, o kapitale zakładowym w wysokości 1 005 000,00 PLN, reprezentowaną przez Michała Kołata – prezesa zarządu
   2. W Szwajcarka Marcin Sikorski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
    – Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
    korespondencyjnym Szwajcarka Marcin Sikorski ul. Kolektorska, nr 24, 01-
    692 Warszawa oraz pod adresem e-mail szwajcarka@szwajcarka.net
   3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie:
    a. art 6 ust. 1 lit. a),b),c),d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    b. art 9 ust. 2 lit. c) i h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu realizacji umowy o
    świadczenie usług żywienia Pani/Pana dziecka, w tym w celu dochodzenia
    ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
   5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4
    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
    lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
    i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
    prawa;
    b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
    z Szwajcarka Marcin Sikorski przetwarzają dane osobowe dla których
    Administratorem jest Szwajcarka Marcin Sikorski
    c. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe i podatkowe na rzecz
    Administratora,
    d. dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie niezbędnym
    do realizacji celu przetwarzania danych osobowych,
    e. podmioty obsługujące płatności na rzecz Administratora
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
    do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
    w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
    Pani/Panu następujące uprawnienia:
   • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje
    możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim
    celu są przetwarzane,
   • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do
    nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia
    danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
   • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa
    można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie
    kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku
    zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
   • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
    o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy
    niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji,
    gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z
    wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do
    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
    władzy publicznej powierzonej administratorowi.
   • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w
    dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
    jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie
    uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej
    sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w
    tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już
    mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
    podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione
    podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
    nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy
    do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
    Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie,
    że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
   1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
    zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
    osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego
    Obszaru Gospodarczego
    10.Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
    profilowane.