Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin SSP

   Regulamin korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Lubinie
   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez
   Salezjańską Szkołę Podstwową z siedzibą w Lubinie przy ul. Szkolnej 25;
   reprezentowanym przez ks. mgr Tomasza Rutkowskiego – Dyrektora Szkoły, zwanym dalej Szkołą
   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
   polskiego.
   § 2 PRZEDMIOT UMOWY
   Przedmiotem umowy jest korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w ramach świadczenia usług przez szkołe na warunkach określonych w umowie i niniejszym regulaminie
   Szkoła w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i wydawanie posiłków
   na terenie jej działalności.
   Posiłek jest przekazywany do rąk własnych osoby upoważnionej.
   Posiłek przeznaczony jest do spożycia tego samego dnia i nie powinien
   przekraczać on wyznaczonego czasu spożycia.
   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po
   czasie innym niż wyżej podany.
   Posiłek składa się z zupy, drugiego dania oraz deseru.
   Menu sporządzane jest przez Szefa Kuchni z produktów spożywczych jak najwyższej jakości.
   § 3 CZAS TRWANIA UMOWY
   Rodzic deklaruje korzystanie z posiłków w szkolnej stołówce dla swoich dzieci w dniu wskazanym w osobnej umowie.
   Umowę zawiera się na czas określony tj. do dnia wskazanego w §3 Umowy na korzystanie z obiadów
   § 4 ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI
   Rodzic zobowiązuje się do regularnego dokonywania opłat za posiłki z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
   Wysokość opłat za konkretny miesiąc widoczna jest po zalogowaniu się aplikacji „OBIADO”, gdzie znajduje się opcja wnoszenia opłat za posiłki za pomocą Operatora Systemu Płatności
   Tpay.
   § 5 ZAMÓWIENIA
   Składający zamówienie potwierdza, iż zapozna się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego
   regulaminu.
   Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę, danych osobowych w celu realizacji usługi.
   Szkoła przyjmuje zamówienia za pomocą serwisu Obiado.pl pod adresem www: https://salezjanie.obiado.pl/
   Wydanie posiłku następuje w dniu na, który zostało złożone zamówienie.
   Zamówienia na wybrany dzień w serwisie Obiado.pl należy składać najpóźniej do godziny 7:45.
   Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera szczegółowe informacje takie jak: dane
   osobowe, dane dostawcy, dane zamówienia, kwota zapłaty.
   Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych, braku możliwości
   logowania oraz specyfikacji zamówienia bez zbędnej zwłoki, nie później niż do godziny 7:45 w dniu zamówienia.
   § 6 REALIZACJA POSIŁKÓW
   Dziecko otrzymuje breloczek zbliżeniowy (o unikalnym numerze) za pomocą którego potwierdza odbiór posiłku w stołówce w ramach zawartej umowy. Wydanie breloczka następuje po podpisaniu umowyo korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej zawartej między Rodzicem a Szkołą na dany rok szkolny.
   Odbiór Posiłku może nastąpić wyłącznie przy użyciu karty przypisanej do dziecka, na miejscu
   w stołówce i godzinach pracy stołówki.
   Posiłek może odebrać wyłącznie dziecko do którego jest przypisana dany breloczek.
   Rodzic, może wyjątkowo przekazać prawo do zjedzenia posiłku (w dniu nieobecności dziecka)
   innemu dziecku, uprzednio informując o tym ksiegowość szkoły. Uregulowanie należności za
   przekazany innemu dziecku posiłek rodzice regulują miedzy sobą bez udziału szkoły.
   Rodzic/dziecko zobowiązuje się do przechowywania breloczka w sposób i w miejscu uniemożliwiającym dostęp do nich osób trzecich.
   W przypadku zgubienia breloczka należy skontaktować się niezwłocznie z księgowością szkoły celem wydanianowej nowego.
   § 7 ZWROTY
   Na podstawie zgłoszonej nieobecności ucznia, zwrotowi podlega dzienna stawka za posiłki za każdy prawidłowo zgłoszony dzień.
   Rodzic może odwołać posiłki wyłącznie poprzez:
   a) aplikację „OBIADO” (logowanie na https://salezjanie.obiado.pl)

   b) wysyłanie SMS na numer 4301 (numer bezpłatny) z numeru telefonu rodzica widniejącego w
   systemie, wyłącznie w formie OBIAD-NIE (pisane łącznie). W przypadku jeśli rodzic ma więcej niż jedno dziecko należy dopisać imię dziecka np. OBIAD-NIE Ania.

   Ważne: Zgłoszenie nieobecności na dany dzień jest do godz. 7.45. Po tej godzinie jest brak możliwości zaznaczenia nieobecności w dniu bieżącym.
   W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka na Rodzicach/ Opiekunach prawnych ciąży obowiązek zgłoszenia dalszej nieobecności . Przedłużenie nieobecności nie następuje automatycznie. Brak informacji powoduje przygotowanie posiłku w następnych dniach, których koszt obciąża Rodzica.
   c) jeżeli uczniowie uczestniczą w wycieczkach, wyjściach to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica/Opiekuna prawnego.

   Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty w danym miesiącu automatycznie. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

   d) w dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

   W wypadku zmiany numeru telefonu Rodzic zobowiązuje się niezwłocznie poinformować księgowość szkoły.
   Niewykorzystana przez Ucznia w danym miesiącu kalendarzowym żywienia kwota należności do zapłaty (pomniejszona o posiłki nieodwołane) przechodzi na kolejny miesiąc kalendarzowy żywienia(pomniejsza kwotę do zapłaty w kolejnym miesiącu).
   § 6 REKLAMACJE
   Szkoła odpowiada wobec Rodzica za wady zakupionego posiłku w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późń. zm.).
   Szkoła jest odpowiedzialna wobec Rodzica, jeżeli sprzedany posiłek ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego posiłku z umową.
   Rodzic ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy lat od daty wydania mu
   posiłku/niewydania posiłku w terminie wynikającym z umowy.

   § 8 ROZWIĄZANIE UMOWY
   Rozwiązanie umowy następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej złożonejw ksiegowości szkoły. W okresie wypowiedzenia nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności
   dziecka na okres dłuższy niż 5 dni roboczych.
   W razie zwłoki w uregulowaniu opłaty za posiłki, gdy zadłużenie przekracza 150 PLN Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminuwypowiedzenia, po uprzednim telefonicznym wezwaniu Rodzica do zapłaty.
   Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.
   § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2022 r.
   Rodzic oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
   Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez Salezjańską Szkołę Podstawową w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
   Wszelkie zmiany w organizacji obiadów umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.
   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
   Złożenie zamówienia i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
   oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
   przez Szkołę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z
   2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Szkołę w celu przesyłania informacji handlowych, a także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od Szkoły lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z
   2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   załącznik nr 1
   Regulamin stołówki szkolnej w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Lubinie
   Stołówka szkolna jest zorganizowanym przez szkołę miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów przyzachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa, zwłaszcza wymogów sanitarnych związanych z COVID-19.
   Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 – do 14.00 według ustalonego grafiku
   Zabrania się korzystania z posiłków w krótkich okresach czasowych, bądź w pojedynczych dniach.
   Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
   a) uczniowie, których Rodzic w danym roku szkolnym podpisał umowę o korzystanie z posiłków w
   stołówce szkolnej, posiadający aktywny breloczek uprawniającą do odbioru posiłku w danym dniu
   Warunkami do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są:
   ● podpisana przez Rodzica umowa o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej;
   ● aktywny breloczek (o unikalnym numerze) wydawana każdemu uczniowi
   którego Rodzic podpisał umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
   Utratę breloczka uprawniającej do odbioru posiłku należy zgłosić niezwłocznie w ksiegowości.
   Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść posiłku w wyznaczonychgodzinach otrzymują go po powrocie do szkoły.
   Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska), którzy nie będą jedli posiłku w wyznaczonych godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu z wycieczki przekazuje nauczyciel, który jest organizatorem (wycieczki, wyjścia) do księgowości.
   W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby do tego
   uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów prawnych prosimy o niewchodzenie do
   stołówki).
   Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek, teczek, tornistrów,
   plecaków poza stołówką. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
   Przed wejściem do stołówki należy ustawiać się w kolejce i kulturalnie oczekiwać na wejście.
   Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się cicho i kulturalnie: nie prowadzą
   głośnych rozmów, przemieszczają się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać, przepychać się
   w kolejce, podchodzić do innych stolików).
   Nadzór nad uczniami podczas spożywania posiłków sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie
   z grafikiem dyżurów. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby
   dyżurujące oraz personel stołówki.
   Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca
   innym.
   Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
   O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca lub Dyrektor będzie
   informował rodziców lub prawnych opiekunów.
   W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do
   korzystania z posiłków.
   POLITYKA PRYWATNOŚCI
   Administratorami danych osobowych użytkowników jest:
   Salezjańska Szkoła Podstawowa z siedzibą w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 reprezentowana przez ks. mgr Tomasza Rutkowskiego – Dyrektora Szkoły
   Zwane dalej Administratorami.
   Kontakt z Administratorami danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@obiado.pl. Przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy elektronicznych w Witrynie lub w aplikacji Obiado.pl, Użytkownicy i Licencjobiorcy wyraźnie wyrażają zgodę na przetwarzanie takich danych przez Administratorów zgodnie z warunkami niniejszej „Polityki prywatności” oraz w celach w niej określonych. Użytkownicy i Licencjobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszą „Polityką prywatności” przed zarejestrowaniem się w Obiado.pl.Klikając przycisk „zarejestruj”, Użytkownicy i Licencjobiorcy oświadczają, że zapoznali się z niniejszą „Polityką prywatności” i wyraźnie się z nimi zgadzają.
   Aby utworzyć konto i edytować profil, podczas rejestracji Użytkownicy i Licencjobiorcy są zobowiązani podać adres e-mail, będący jednocześnie nazwą użytkownika. Ponadto, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkowników i Licencjobiorców, Administratorzy mogą gromadzić dane dotyczące ich lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej w czasie rzeczywistym ich komputera lub urządzenia przenośnego.
   Po zakończeniu procesu rejestracji wszyscy Użytkownicy i Licencjobiorcy będą mogli uzyskać dostęp do swojego profilu i jeśli uznają to za stosowne, będą mogli go uzupełniać i/lub edytować. Użytkownicy i Licencjobiorcy wyrażają zgodę na podanie prawdziwych i dokładnych danych. Ponadto ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą ponieść Administratorzy lub osoby trzecie w wyniku podania fałszywych, niedokładnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji.
   Administratorzy oświadczają, że dane osobowe Użytkowników i Licencjobiorców aplikacji Obiado.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. („RODO”). Użytkownicy są informowani, że dane osobowe podane w Witrynie lub Aplikacji będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i staną się częścią plików należących do Administratorów.
   I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
   Platforma Obiado.pl (obejmująca Witrynę i Aplikację) jest wykorzystywana zarówno przez Użytkowników, jak i Licencjobiorców Obiado.pl. Administratorzy, za pośrednictwem Obiado.pl gromadzą informacje bezpośrednio dostarczane przez Użytkowników i Licencjobiorców, jak również informacje dostarczane pośrednio poprzez korzystanie z platformy Obiado.pl.

   1. INFORMACJE DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO:
    a) Dane rejestracyjne: informacje podawane przez użytkowników przy zakładaniu konta na platformie Obiado.pl: nazwa użytkownika i adres e-mail.
    b) Informacje o profilu Użytkownika i Licencjobiorcy: informacje dodane przez Użytkowników i Licencjobiorców na platformie w celu korzystania z usług Obiado.pl, tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres dostawy/zamieszkania/firmy, numer NIP, a w przypadku stołówek lub cateringów szkolnych, także: imiona i nazwiska dzieci, numer klasy/grupy, numer karty zbliżeniowej. Użytkownicy i Licencjobiorcy mogą przeglądać i edytować dane osobowe na swoim profilu, kiedy tylko zechcą. Obiado.pl nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych Użytkowników, ale są one udostępniane licencjonowanemu dostawcy elektronicznych usług płatniczych – PayU, który otrzymuje dane bezpośrednio i przechowuje je w celu usprawnienia procesu płatności dokonanych przez Użytkowników i zarządzania nimi. Informacje te w żadnym wypadku nie są przechowywane na serwerach Obiado.pl. Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć dane dotyczące kart kredytowych powiązanych z ich kontem. Spowoduje to, że dostawca usług usunie informacje, które będą musiały zostać ponownie wprowadzone lub wybrane w celu złożenia nowych zamówień za pośrednictwem platformy. Użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać od PayU przedstawienia zasad ochrony prywatności.
    c) Dodatkowe informacje, które Użytkownicy lub Licencjobiorcy chcą udostępnić: wszelkie informacje, które Użytkownik lub Licencjobiorca mógłby przekazać Obiado.pl w innych celach, np. adres rozliczeniowy.
    d) Informacje dotyczące komunikacji z Administratorami: Administratorzy będą mieć dostęp do informacji dostarczanych przez Użytkowników i Licencjobiorców w celu rozwiązywania wszelkich problemów lub reklamacji dotyczących korzystania z platformy, czy to poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną, czy telefonicznie.
    Administratorzy muszą przetworzyć te dane w celu realizacji ustanowionego stosunku umownego. Jeżeli Użytkownik lub Licencjobiorca ich nie zapewnią, zamówione usługi mogą nie być dostępne, a Administratorzy mogą nie być w stanie ich zrealizować.
   2. INFORMACJE DOSTARCZANE POŚREDNIO:
    a) Dane wynikające z korzystania z platformy Obiado.pl: Administratorzy gromadzą dane wynikające z korzystania z platformy Obiado.pl przez Użytkowników i Licencjobiorców za każdym razem, gdy wchodzą oni z nią w interakcję.
    b) Dane w aplikacji i na urządzeniu: Administratorzy przechowują dane na urządzeniu i w aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do usług. Danymi tymi są:
    Adres IP wykorzystywany przez każdego Użytkownika i Licencjobiorcę do łączenia się z Internetem za pomocą komputera lub telefonu komórkowego.
    Informacje dotyczące jego komputera lub telefonu komórkowego, takie jak sposób połączenia z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki i systemu operacyjnego oraz typ urządzenia.
    Pełna sekwencja jednolitego wskaźnika zasobu (URL), łącznie z datą i godziną.
    Dane z konta użytkownika: informacje dotyczące zamówień składanych przez każdego Użytkownika, a także informacje zwrotne i/lub komentarze Użytkownika na temat zamówień.
    Historia przeglądania i preferencje Użytkownika.
    c) Dane dotyczące zarządzania zdarzeniami: jeżeli użytkownik skontaktuje się z platformą Obiado.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub numeru telefonu, Administratorzy pobiorą otrzymane wiadomości w formacie używanym przez Użytkownika oraz będą mogli je wykorzystywać i przechowywać w celu zarządzania bieżącymi lub przyszłymi zdarzeniami.
    d) Dane pochodzące z plików cookie: platforma Obiado.pl używa własnych i obcych plików cookies w celu ułatwienia przeglądania przez Użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje na temat plików cookies znajdują się pod adresem https://obiado.pl/cookies/ dostępnym w dolnej zakładce strony.
    e) Dane geolokalizacyjne: pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkowników, Administratorzy mogą gromadzić dane dotyczące ich lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej w czasie rzeczywistym ich komputera lub urządzenia przenośnego.
    II. W JAKIM CELU GROMADZONE SĄ DANE?
    a) Aby umożliwić korzystanie z platformy Obiado.pl
    Administratorzy wykorzystują dane zebrane od Użytkowników w celu umożliwienia im dostępu do platformy Obiado.pl i komunikacji z nią oraz w celu świadczenia zamówionych przez nich usług poprzez ich konto na platformie Obiado.pl zgodnie z procedurą opisaną w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”. Podczas realizacji zamówienia dane te mogą być wykorzystane:
    Przez Licencjobiorcę, w celu świadczenia usług cateringowych za pomocą platformy Obiado.pl.
    Przez osoby trzecie świadczące usługi dostawcze na rzecz Licencjobiorcy.
    Przez platformę płatniczą, tak aby odpowiednia kwota mogła zostać pobrana z konta Użytkownika.
    Administratorzy i Licencjobiorcy mogą wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Użytkowników do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wysyłania im wiadomości SMS związanych z funkcjonowaniem serwisu lub procesem składania zamówienia. Przetwarzanie danych opisanych powyżej jest niezbędne do wykonania Umowy Licencyjnej zawartej przez Licencjobiorców z Bitlive sp. z o.o. oraz Umowy o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Licencjobiorcami.
    b) Aby przeprowadzać promocje i przedstawiać oferty handlowe (on-line i off-line)
    Administratorzy mogą wykorzystywać technologię podmiotów zewnętrznych zintegrowaną na swojej platformie Obiado.pl w celu zbierania danych i preferencji Użytkowników i Licencjobiorców oraz wykorzystania ich w systemach zarządzania relacjami z klientem i zaawansowanych rozwiązaniach technicznych z korzyścią dla Użytkowników i Licencjobiorców.
    Administratorzy mogą wysyłać na adresy e-mail Użytkowników i Licencjobiorców wiadomości promocyjne i/lub oferty związane z oferowaną przez siebie usługą. Administratorzy mogą mierzyć i personalizować takie reklamy zgodnie z preferencjami Użytkowników i Licencjobiorców. Aby wycofać zgodę na otrzymywanie informacji i/lub komunikatów handlowych, można w dowolnym momencie zdecydować się na „Rezygnację z subskrypcji” klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail. Przetwarzanie opisane powyżej odbywać się będzie za zgodą Użytkownika lub Licencjobiorcy, zgodnie z uzasadnionym interesem Obiado.pl dotyczącym prowadzenia działań marketingowych na rzecz Użytkowników i Licencjobiorców.
    c) Aby udostępniać dane użytkownika osobom trzecim.
    Kiedy użytkownik wprowadza numer karty kredytowej do platformy Obiado.pl, jest on przechowywany bezpośrednio przez platformę płatniczą PayU. Takie przetwarzanie będzie mieć miejsce zawsze, kiedy będzie to niezbędne w celu realizacji Umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a Licencjobiorcą na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”.
    Za wyraźną zgodą Użytkownika lub Licencjobiorcy Administratorzy mogą przekazać ich dane osobowe osobom trzecim powiązanym z Obiado.pl pod warunkiem, że Użytkownik lub Licencjobiorca udzielili wyraźnej, świadomej i jednoznacznej zgody na takie przekazanie i są świadomi celu przekazania i odbiorcy danych.
    III. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
    Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub Licencjobiorcy, przekazane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub Licencjobiorcę. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Licencyjnej bądź Umowy o świadczenie usług dane przetwarzane są do momentu rozwiązania umowy.
    Administratorzy mogą przechowywać dane Użytkowników i Licencjobiorców przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli użytkownik wycofa zgodę, sprzeciwi się przetwarzaniu lub jego konto na platformie zostanie anulowane, dane zostaną zablokowane, a ich przetwarzanie zostanie wstrzymane.
    IV. JAKIE PRAWA MAJĄ UŻYTKOWNICY?
    Użytkownicy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych przez Administratorów. Aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do Administratorów z żądaniem wycofania ww. zgody, w formie pisemnej na adres kontakt@obiado.pl. W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, żądanie takie powinno zawierać: nazwę użytkownika, imię i nazwisko, podpis i adres osoby, której dane dotyczą, a w stosownych przypadkach, kopię jej dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Użytkownicy akceptują i zgadzają się, że cofnięcie zgody spowoduje, że Administratorzy ani Licencjobiorcy nie będą w stanie świadczyć usług w ramach platformy Obiado.pl. Wycofanie zgody może nieść ze sobą konsekwencje wynikające z Umowy o świadczeniu usług zawartej między Licencjobiorcą a Użytkownikiem, na które Administratorzy nie mają wpływu.
    V. DO JAKICH INFORMACJI MAJĄ DOSTĘP UŻYTKOWNICY?
    Wszyscy Użytkownicy i Licencjobiorcy mają dostęp do swoich profili i mogą je uzupełniać i/lub edytować, jeżeli uznają to za stosowne.
    VI. JAK CHRONIONE SĄ DANE UŻYTKOWNIKÓW?
    Administratorzy podjęli niezbędne kroki zalecane przez Komisję Europejską i właściwy organ w celu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z charakterem przetwarzanych danych osobowych i okolicznościami ich przetwarzania w celu uniknięcia w możliwym zakresie i zawsze zgodnie z aktualnym stanem techniki ich zmiany, utraty, nieupoważnionego dostępu do nich lub ich przetwarzania. Powyżej podane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.
    Niniejsza „Polityka prywatności” może ulec zmianie. Powiadomienia dotyczące istotnych zmian i modyfikacji tych dokumentów Administratorzy Obiado.pl będą przesyłać Użytkownikom i Licencjobiorcom za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający odbiór. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską wersją językową niniejszych zasad a ich tłumaczeniem, wersja polska ma charakter nadrzędny.