Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin Peperoni Vend

   1. Ustalenia wstępne

   1.1 Dostawcą usług cateringowych / dostarczania posiłków jest PEPERONI VEND Sp. z o.o. , z adresem siedziby Nowy Świat 26, 92-315 Łódź, o numerze REGON 369949095, numerze NIP 7282829284.

   1.2 Dostawca usług cateringowych / dostarczania posiłków oświadcza, że:

   • Dostarczane posiłki są przygotowywane i przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
   • Posiada wszystkie zezwolenia i badania niezbędne do przygotowywania, wydawania posiłków, w szczególności zgłoszenie działalności do Sanepid-u.
   • Wszystkie posiłki dostarczane do placówek edukacyjnych są przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia osób dorosłych lub dzieci w wieku szkolnym/przedszkolnym.
   • Ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za przygotowywane i dostarczane posiłki. Wszelkie ewentualne roszczenia Odbiorców związane z korzystaniem posiłków będą kierowane bezpośrednio do Dostawcy usług cateringowych / posiłków.
   • Na żądanie Odbiorcy dokona zwrotu wszelkich nadpłaconych kwot wynikających z rozliczenia z Odbiorcą.

   2. Funkcjonalności Aplikacji

   2.1 Uzyskanie informacji o bieżącym i najbliższym jadłospisie.

   2.2 Złożenie zamówienia usługi oferowanej przez Dostawcę usług cateringowych / posiłków.

   2.3 Rezygnacja z posiłków.

   3. Karta identyfikacyjna

   3.1 Odbiorca musi być wyposażony w elektroniczną kartę identyfikacyjną (EKI). Opłata przy zakupie pierwszej karty na własność wynosi 0,00 zł.

   3.2 Karta EKI jest przyporządkowana do Odbiorcy. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, nowa karta EKI zostanie dostarczona w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia braku karty przez Odbiorcę, opłata wynosi 1,00 zł.

   3.3 Dostawca Aplikacji nie żąda zwrotu karty po zakończeniu jej użytkowania. Karta staje się całkowitą własnością Odbiorcy.

   3.4 Odbiorca może uzyskać plik PDF z kodem kreskowym karty EKI za pomocą Aplikacji i używać go do odbioru posiłków.

   4. Zmiana oferty

   4.1 W przypadku możliwości zamawiania usług i stałych cen za posiłki, Dostawca może zmienić ceny począwszy od rozpoczęcia kolejnego miesiąca, informując o tym Odbiorcę pisemnie.

   4.2 Odbiorca może nie wyrazić zgody na nowe ceny, co skutkuje rozwiązaniem umowy z upływem ostatniego miesiąca stosowania starych cen.

   5. Jadłospisy

   5.1 Do 20 dnia każdego miesiąca, Dostawca przygotowuje nową wersję jadłospisu na miesiąc kolejny. Odbiorca zostaje poinformowany drogą elektroniczną.

   5.2 Aktualny jadłospis jest widoczny dla Odbiorcy w Aplikacji w zakładce „ZOBOWIĄZANIA”.

   5.3 W przypadku problemów z zaopatrzeniem, Dostawca może dokonywać nieznacznych odstępstw od jadłospisów, informując Odbiorcę najpóźniej do godz. 10:00 w dniu dostaw.

   6. Faktury VAT

   6.1 Odbiorca wyrażający chęć otrzymywania faktur VAT bez podpisu otrzymuje możliwość pobrania faktury za każde zamówienie w chwili zatwierdzenia przez Odbiorcę.

   7. Zamówienia

   7.1 Odbiorca zamawia usługi cateringowe, w szczególności posiłki w trybie miesięcznym. Zamówienie staje się zobowiązaniem po potwierdzeniu.

   8. Rezygnacje, rozwiązanie umowy

   8.1 Odbiorca może zrezygnować z posiłku najpóźniej do godziny 9:00 w dniu dostawy, informując poprzez Aplikację lub telefonicznie.

   8.2 Odbiorca może rozwiązać umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

   9. Postanowienia końcowe

   9.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą akceptacji warunków przez Odbiorcę poprzez Aplikację.

   9.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i akceptacji obu stron.

   9.3 Umowa podlega prawu polskiemu. Organem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe dla siedziby Dostawcy.

   Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.