Regulamin FS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Żanetę Dańską
  i Wiktora Nawrot, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą FABRYKA SMAKÓW S.C.
  ŻANETA DAŃSKA, WIKTOR NAWROT z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Al. Armii Krajowej 47,
  50-541 , NIP 8943140776, REGON 383120440, zwany dalej „Fabryka Smaków”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
  polskiego.

§ 2 WYKONYWANA USŁUGA

 1. Usługa dotyczy przygotowania i dostawy posiłków w ramach świadczenia usług przez
  sprzedawcę na warunkach określonych w umowie i niniejszym regulaminie
 2. Fabryka Smaków w ramach swojej działalności oferuje wydawanie i dostarczanie posiłków
  pod wskazany adres na terenie działalności firmy zestawy pakietów śniadaniowych i
  obiadowych. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik jednokrotnego użytku.
 3. Dzień dostawy zestawów jest uzależniony od wcześniej złożonego zamówienia przez klienta
  (tj. nie później niż dzień poprzedzający dostarczenie posiłków).
 4. Zestaw dostarczony – rozumie się jako zestaw obiadowy przekazany do rąk własnych osoby
  upoważnionej, Fabryka Smaków nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie łańcucha
  chłodniczego, uszkodzenie zestawu po wydaniu posiłków oraz jego ewentualne zaginięcie.
 5. Zestaw dostarczony przeznaczony jest do spożycia tego samego dnia i nie powinien
  przekraczać on wyznaczonego czasu spożycia. Zestawy powinny być przechowywane w
  warunkach chłodniczych.
 6. Fabryka Smaków nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po
  czasie innym niż wyżej podany.
 7. Zestawy obejmują: dania śniadaniowe oraz dania obiadowe.
 8. Menu sporządzane jest przez Szefa Kuchni Fabryki Smaków, dania sporządzane są z
  produktów sezonowych jak i zalecanych produktów spożywczych jak najwyższej jakości.

§ 3 ZAMÓWIENIA

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapozna się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego
  regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Fabrykę
  Smaków, danych osobowych w celu realizacji usługi.
 3. Firma Fabryka Smaków przyjmuje zamówienia za pomocą serwisu fabrykasmakow.obiado.pl.
 4. Dostawa posiłków następuje w planowanym dniu dostawy określonym w menu załączonym
  w serwisie Obiado.
 5. Zamówienia w serwisie Obiado należy składać minimum jeden dzień przed planowaną
  dostawą posiłków.
 6. Zgłoszenia nieprawidłowości należy wysyłać na adres mailowy:
  fabrykasmakow.wroclaw@gmail.com.
 7. Potwierdzenie złożonego zamówienia otrzymywane jest drogą mailową natychmiast po jego
  złożeniu.
 8. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera szczegółowe informacje takie jak: dane
  osobowe, dane dostawcy, dane zamówienia, kwota zapłaty.
 9. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych, braku możliwości
  logowania oraz specyfikacji zamówienia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu
  poprzedzającym rozpoczęcie zamówienia do godziny 15:00.

§ 4 REZYGNACJA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji zamówienia bez podania przyczyny z okresem 1 dnia
  roboczego (tj. 24 godziny przed rozpoczęciem produkcji).
 2. Oświadczenie o rezygnacji zamówienia winno być złożone w formie pisemnej na adres
  mailowy: fabrykasmakow.wroclaw@gmail.com lub w serwisie fabrykasmakow.obiado.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej
  zamówieniu w ciągu 7 dni roboczych.
 4. Aktualny cennik zestawów znajduje się w serwisie fabrykasmakow.obiado.pl
 5. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży w przypadku:
  a. Braku dostępności produktów.
  b. Braku dokonania płatności za zakupione zestawy.
  c. Naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
  § 5 Odstąpienie od umowy
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdyż przedmiotem umowy jest
  rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  Niniejsze postanowienie regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
  o prawach konsumenta odnosi również skutek do klientów będących konsumentami.
 7. Sprzedawca ma prawo do wstrzymanie się lub odstąpienia realizacji umowy z powody braku
  dostępności produktów, złożenie zamówienia w sposób nieprawidłowy uniemożliwiający jego
  realizację – w tym braku akceptacji niniejszego regulaminu, braku płatności za zakupiony
  produkt lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
  Klienta i dokona zwrotu w ciągu 7 dni roboczych zapłaconej przez klienta ceny. Skorzystanie z
  takiego uprawnienia nie stanowi obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania,
  zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach, której płatność na rzecz sprzedawcy została
  dokonana za pośrednictwem:
  a. Systemu Tpay, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej
  w ramach systemu Tpay.

b. Sprzedaży indywidualnej za pomocą gotówki kwota zostanie zwrócona Klientowi w
punkcie w którym została zawarta umowa sprzedaży w kwocie równej zamówieniu.

§ 6 PŁATNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przed rozpoczęciem odbioru bądź dostawy
  posiłków. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane.
 2. Opłata za zestawy obiadowe może nastąpić
  a. Przelewem bankowym, wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 75 1020 5242 0000
  2402 0452 8915 prowadzony przez PKO Bank Polska.
  b. Opłatą osobistą podczas odbioru zamówienia.
  c. Poprzez płatność online za pomocą serwisu Tpay.
 3. Na życzenie klienta Fabryka Smaków wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać
  na adres mailowy fabrykasmakow.wroclaw@gmail.com przed dokonaniem płatności lub
  zgłosić przed odbiorem zamówienia oraz przed dokonaniem płatności naszemu sprzedawcy.
  Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy
  zamówieniu bądź wydany zostanie przez pracownika realizującego usługę.

§ 7 REKLAMACJE

 1. „Reklamacja” – sytuacja lub warunki, które nie zostały przez Fabrykę Smaków spełnione, a
  wynikają ze złożonego przez Klienta zamówienia lub niniejszym regulaminem.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod
  adresem: fabrykasmakow.wroclaw@gmail.com , każda reklamacja po jej odczytaniu zostaje
  potwierdzona przez upoważnionego pracownika.
 3. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Klienta, Fabryka Smaków w
  ciągu 7 dni roboczych przesyła informację o wynikach jej rozpatrzenia.
 4. Klient powinien złożyć „Reklamację” w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia sytuacji
  podlegającej reklamacji załączając dowody (tj. dowód zapłaty, zdjęcie)
 5. Reklamacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku uznania reklamacji przez Fabrykę Smaków, za zasadną, Klient zostanie
  poinformowany o możliwości rekompensaty lub zwrotu pieniędzy poprzez kontakt
  telefoniczny bądź drogą mailową.
 7. W przypadku uznania reklamacji przez Fabrykę Smaków, za niezasadną, Klient zostanie o tym
  fakcie poinformowany niezwłocznie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. W
  przypadku braku zgodności Klienta z decyzją Sprzedawcy przysługuje się odwołanie od decyzji
  w ciągu 7 dni roboczych.
 8. W przypadku wniesienia odwołania, Sprzedawca w ciągu 30 dni roboczych poinformuje
  klienta o decyzji niezwłocznie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2021 r.
 2. Każdy Klient wraz z posiłkiem obiadowym otrzymuje niniejszy regulamin do wglądu.
 3. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
  przez Fabrykę Smaków zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z
  2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fabrykę Smaków z
  siedzibą we Wrocławiu 54-029, NIP 8943140776 w celu przesyłania informacji handlowych, a
  także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od Fabryki
  Smaków lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z
  2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   Wskazuję, iż udzielona zgoda jest dobrowolna i udzielam jej świadomie.